Asbest

Van asbest heeft iedereen inmiddels gehoord, maar wat is het eigenlijk? Asbestvezels zijn in diverse soorten materialen en objecten verwerkt, maar van oorsprong betreft het een natuurlijk product dat uit de grond wordt gewonnen. Asbest is een verzamelnaam voor enkele mineralen behorende tot de silicatengroep. Deze mineralen hebben een vezelige structuur en zijn opgebouwd uit langwerpige bundels, welke makkelijk losse dunne vezels afgeven. Deze vezels zijn niet met het blote oog waar te nemen en zijn bijzonder sterk, flexibel en niet brandbaar.

Vanwege deze gunstige eigenschappen werd (en wordt nog steeds in sommige landen) asbest op grote schaal gebruikt, vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’80. Dezelfde eigenschappen zorgen echter voor de verschillende ziekten, veroorzaakt door de vezels in het lichaam. Soms pas na tientallen jaren na de blootstelling. Bijvoorbeeld: longkanker en mesothelioom.

Asbestvezels, meestal gemengd met een bindmiddel, kunnen onder andere in de volgende materialen worden verwerkt:

 • Plaatmateriaal (golfplaat en vlakke plaat van asbestcement),
 • Brandscheidingen (zachte vezelplaat),
 • Rioleringen, ventilatie- en rookgaskanalen,
 • Vloerbedekking (vloerzeil of vinyltegels),
 • Teerlagen (dakbedekking, waterwerende coating),
 • Afdichtings- en beglazingskitten,
 • Lijmen,
 • Isolatiemateriaal (o.a. leidingisolatie),
 • (Flens)pakkingen en koordafdichtingen (o.a. in ketels, kachels, gasmeters),
 • Rem- en frictiematerialen,
 • Brandwerend textiel,
 • Bakelieten (elektra)onderdelen,
 • en meer.

In Nederland geldt sinds 1993 een verbod op de verkoop en op de beroepsmatige toepassing van asbest en sinds 2005 een volledig verbod op onder meer het in voorraad hebben en toepassen van asbesthoudende producten. Voor de sloop of renovatie van een gebouw of object gebouwd voor 1994 is een rapport asbestinventarisatie noodzakelijk. Deze wordt bij de sloopmelding toegevoegd.

Soms is inzicht in het aanwezige asbest gewenst, zonder dat er een renovatie van het pand op de planning staat. Bijvoorbeeld bij de aankoop van vastgoed.

Asbest hoeft niet altijd weggehaald te worden. Zijn er geen risico’s op blootstelling en zijn er geen plannen voor renovatie of sloop, dan kan het blijven zitten. Wel is het verstandig om een asbestbeheerplan te hebben om de risico’s op blootstelling in de toekomst te voorkomen.

De deskundige inventariseerders asbest (DIA’s) van Found hebben zeer ruime ervaring in het uitvoeren van asbestinspecties in allerlei soorten panden en op diverse locaties. Wij kunnen de volgende onderzoeken en advies leveren:

Asbestinventarisatie conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering
Dit betreft een onderzoek naar aanwezigheid van asbesthoudende materialen dat wordt uitgevoerd ten behoeve van totaalsloop, (gedeeltelijke) renovatie, verwijdering van asbest of naar aanleiding van een calamiteit. Dit onderzoek is een wettelijke verplichting voor alle gebouwen in Nederland die voor 1994 zijn gebouwd. Tijdens het onderzoek wordt een monstername van asbestverdachte materialen uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage die als bijlage bij een sloopmelding wordt toegevoegd.

Transactie scan asbest
Dit onderzoek is specifiek gericht op aan- of verkoop van vastgoed. Op basis van het onderzoek worden de financiële risico’s bij aankoop ingeschat. Het betreft een visueel onderzoek met eventueel een monstername. De bevindingen worden in een rapportage vastgelegd, inclusief globale inschatting van de financiële risico’s voor de aanwezige of potentieel aanwezige asbestbronnen. Dit onderzoek kan worden opgeschaald naar het onderzoek conform het Certificatieschema.

Risicobeoordeling
Dit betreft een onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van beschadigd asbesthoudend materiaal (verontreiniging). De aanwezigheid van beschadigd asbest kan leiden tot een gevaarlijke blootstelling aan asbestvezels in de lucht. Tijdens het onderzoek wordt het actuele en potentiële blootstellingsrisico bepaald middels het nemen van lucht- en stofmonsters. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 2991 en kan ook in combinatie met de inkadering van de verontreiniging worden opgezet.

Opstellen asbestbeheersplan
Een asbestbeheerplan is een document, waarin de beheersmaatregelen- en procedures voor de in het pand aanwezige asbestbronnen zijn vastgelegd, teneinde blootstellingsrisico’s voor de gebruikers te voorkomen. Het plan bevat onder andere instructies voor onderhoudspersoneel, een procedure voor periodieke controle van asbestbronnen en een calamiteitenplan. Het plan wordt opgesteld aan de hand van de actuele rapportage asbestinventarisatie die door Found of door een andere partij is opgemaakt.

Plan van aanpak asbestsanering
Ten behoeve van ondersteuning in voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van asbestsanering kan Found een Plan van Aanpak opstellen. In het PvA worden de voorgenomen werkzaamheden nader toegelicht. Het plan kan als bijlage dienen bij de aanvraag van een sloopvergunning.

Kostenraming asbestsanering
Dit betreft een (globale of uitgebreide) kostenraming voor de verwijdering van de aanwezige asbestbronnen. De raming wordt opgesteld op basis van de risicoklasse in een asbestinventarisatierapport, inschattingen van tijdbesteding personeel, in te zetten materiaal en materieel, de hoeveelheid sloopafval en de totale doorlooptijd. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheden voor een gelijktijdig saneren van bronnen.

Begeleiding asbestsanering
Found beschikt over gecertificeerde DTA’s (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) die inzetbaar zijn voor het toezicht op asbestverwijderingswerkzaamheden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Het toezicht is inclusief het vastleggen van de bevindingen en de voortgang in een logboek, een fotorapportage en een eindrapportage.

Asbestgerelateerd advies en documentenonderzoek
Dit onderdeel omvat diverse advieswerkzaamheden met betrekking tot de asbestgerelateerde vraagstukken, al dan niet voorafgegaan door een onderzoek van de beschikbare relevante stukken. De resultaten van een documentenonderzoek worden, indien gewenst, vastgelegd in een rapportage.